سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل توسعه کارکردی کیفیت

این سیستم از طریق تجزیه و تحلیل جنبه‌های بسیار مهم محصول، تبدیل نیازها و خواسته‌های مشتریان را به مشخصات فنی محصول یا خدمات، تسهیل می کند.  QFDپلی می باشد که مراحل مختلف چرخه محصول را به یکدیگر متصل می کند. هر مرحله‌ای از این فرایند، احتیاج به هدف‌گذاری توسعه و اعتباربخشی دارد و یک عامل مهم موفقیت این می باشد که باعث می گردد «صدای مشتری» هر سازمانی را در نحوه طراحی خدمات یا محصول مورد نظر یاری نماید و این مدل توسط «یوجی آکائو[1]» در کشور ژاپن ارائه شده می باشد(همان).

 

2-2-8-2- مدل کویتی

این مدل توسط «عثمان اون» در سال 2000 که از طریق مطالعه و تجزیه تحلیل قرار دادن این مدل آمریکایی و قوانین که در کشورهای اسلام حاکم می باشد به این نتیجه رسیدند که در کشورهای اسلامی مدل آمریکایی سروکوال به تنهایی قادر به اندازه‌گیری نخواهد بود و بدین خاطر به مدل آمریکایی یک بعد که مربوط به احکام و قوانین اسلام می‌باشد تحت عنوان در مقبولیت قوانین اسلامی اضافه کردند(همان).

 

2-2-8-3- مدل BSQ

«باهیا» و «ناتل»[2] در سال 2000 درمورد سروکوال و کاستی‌های آن نکاتی را متذکر شدند. ایراد اصلی آنان به فقدان جامعیت و کلی‌نگری ابعاد این مقیاس بوده و معتقد بودند در بعضی خدمات، ابعاد دیگری به سروکوال افزوده می گردد. بدین ترتیب با بازنگری در ابعاد کیفیت خدمات، بر مبنای مباحث بازاریابی و ویژگی‌های خاص بانکداری، ابعاد جدیدی را به این تبیین ارائه کردند: «اثربخشی و تخمین، قابلیت دسترسی، بها، ابعاد فیزیکی، تنوع خدمات و قابلیت اطمینان»(همان).

 

2-2-8-4- الگوی کیفیت خدمت سلسله‌مراتبی[3]

با در نظر داشتن انتقادات وارده به مدل سرکوآل، «بردی» و «کرونین» در سال 2001، الگوی سلسله‌مراتبی و چند بعدی HSQM یا الگوی کیفیت خدمت سلسله‌مراتبی را ارائه کردند. به عقیده آن‌ها درک مشتریان از کیفیت خدمت براساس ارزشیابی چندگانه و چند سطحی(چند وجهی) آن‌ها از عملکرد خدمت شکل می‌گیرد و نه تک بعدی یا دو بعدی شکل(2-3) اجزای کیفیت خدمات مدل سلسله مراتبی را نشان می‌دهد(خورشیدی و همکاران، 1393، ص155).

 

1 Yuji aKayv

[2] BaHoya & Natel

[3] HSQM

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

  1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
  2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
  5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
  6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand